Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

22 oktober 2022, Rotterdam

Van: House of Inner Spark
Eigenaar en vertegenwoordiger: Astrid Karlas-Wauben

Adres: Michelangelostraat 386, 3066 NS Rotterdam
KvK Rotterdam: 88206688

Bij inschrijving voor een behandelsessie, traject of workshop gaan cliënten/deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden. Daarnaast geven zij door het verstrekken van persoonsgegevens toestemming tot verwerking hiervan. House of Inner Spark voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring.

De cliënt/deelnemer van een behandelsessie, traject of workshop blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces. Adviezen van de therapeut/coach, begeleider of trainer zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de cliënt/deelnemer zelf.

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door House of Inner Spark, gedane aanbiedingen en de door House of Inner Spark gesloten overeenkomsten, indien van toepassing tussen House of Inner Spark en cliënt/deelnemer en de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot individuele sessies, trajecten, workshops en anderzijds, hoe ook genaamd, hierna gezamenlijk te noemen ‘trainingen’.

1.2 Aanbiedingen van House of Inner Spark, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en aanbodaanpassingen.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. House of Inner Spark en cliënt/deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6 Indien House of Inner Spark niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlengt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat House of Inner Spark in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  1. Geheimhouding

2.1 Alle informatie die de cliënt/deelnemer verstrekt is vertrouwelijk voor House of Inner Spark, en haar co-creators. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

  1. Aanmelden en voorwaarden voor annulering

3.1 Aanmelden kan via een online inschrijfformulier, mail of telefoon gesprek waarna de cliënt/deelnemer een ontvangstbevestiging krijgt.

3.2 Voor een traject of workshop geldt de wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin de cliënt/deelnemer deze kosteloos kan ontbinden.

3.3 Indien een cliënt/deelnemer zich binnen 2 weken voor aanvang van een traject of workshop inschrijft, dan is de bedenktijd van veertien dagen niet meer van toepassing.

3.4 Indien de cliënt/deelnemer het traject of workshop wil annuleren buiten de bedenktijd van 2 weken, dan is de cliënt/deelnemer een bedrag verschuldigd van 50% van het bedrag van het traject of de workshop.

3.5 Indien de cliënt/deelnemer het traject of de workshop annuleert één dag voor of op de van de start van het traject of workshop dan is de cliënt/deelnemer het gehele bedrag verschuldigd.

3.6 Voor individuele sessies geldt een tijdige annulering van 18 uur. De cliënt/deelnemer zal, indien buiten 18 uur wordt afgemeld het volledige tarief betalen.

3.7 Indien een traject of workshop geen doorgang kan vinden vanwege een opgaaf van reden door House of Inner Spark, dan vindt restitutie plaats van het bedrag dat reeds was voldaan door cliënt/deelnemer.

  1. Betaling

4.1 Betaling van een therapeutische sessie wordt voldaan uiterlijk binnen 14 dagen na de sessie.

4.2 Betaling van een traject of workshop worden uiterlijk voldaan binnen 14 dagen voorafgaand aan het traject of de workshop.

4.3 Indien een cliënt/deelnemer zich niet houdt aan betaling binnen de betalingstermijn, dan is deze automatisch in gebreke en zal House of Inner Spark haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang staken of opschorten.

  1. Tarieven

5.1 De tarieven worden vastgesteld door House of Inner Spark en zijn vrijgesteld van btw.

5.2 House of Inner Spark kan zelf bepalen wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in de tarieven.

5.3 Voor sessies aan huis geldt buiten een straal van 5 kilometer een kilometer vergoeding van € 0,30 per kilometer.

5.4 De geldende tarieven staan gepubliceerd op de website.

  1. Vertrouwelijkheid

6.1 Zowel de cliënt/deelnemer als House of Inner Spark zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen van elkaar of uit andere bron.

6.2 House of Inner Spark mag, de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hier geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

  1. Algemene bepalingen

7.1 Cliënten/deelnemers van therapeutische sessies, trajecten en workshops dienen zich correct te gedragen en zicht te houden aan aanwijzingen van House of Inner Spark.

7.2 House of Inner Spark heeft het recht om zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.

7.3 House of Inner Spark is bevoegd om personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag tonen, van de locatie te (laten) verwijderen.

  1. Aansprakelijkheid

8.1 House of Inner Spark spant zich naar het best inzicht en vermogen in bij de uitvoering van onze

dienstverlening. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter afhankelijk van factoren waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Wij verstrekken geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door ons verrichte werkzaamheden. Uiteraard is er wel sprake van een inspanningsverplichting.

8.2 Cliënten/deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij nemen naar aanleiding van de dienstverlening.

  1. Klachten

9.1 Heb je een klacht over de dienstverlening van House of Inner Spark? Stuur deze dan naar info@houseofinnerspark.com. Deze klacht kan binnen 8 dagen na de ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden ingediend worden.

9.2 Er zal binnen 14 dagen gereageerd worden op de klacht. Dat kan alleen indien de klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevat.

9.3 Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

  1. Toepasselijk recht

10.1 Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partijen benoemd in deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

logo_hois_white

House of Inner Spark

Michelangelostraat 386 | 3066 NS Rotterdam